Sau khi bạn tạo bảng, forestcitymalaysia.com.vn Office Word 2007 cung cấp cho bạn nhiều cách để định dạng bảng đó. Nếu bạn quyết định sử dụng Kiểu Bảng, bạn có thể định dạng tất cả bảng của mình cùng một lúc và thậm chí xem trước giao diện bảng được định dạng theo một kiểu cụ thể trước khi thực sự áp dụng kiểu đó.

Đang xem: Cách căn chỉnh bảng trong word

Bạn có thể tạo giao diện tùy chỉnh cho bảng bằng cách tách hoặc phối ô, thêm hoặc xóa cột hoặc hàng hay thêm viền. Nếu bạn đang làm việc với bảng dài, bạn có thể lặp lại đầu đề bảng trên từng trang mà bảng xuất hiện. Để ngăn không cho ngắt trang không phù hợp làm gián đoạn dòng bảng của bạn, bạn cũng có thể xác định cách thức và vị trí mà bảng nên ngắt trang.

Bạn muốn làm gì?

Sử dụng Kiểu Bảng để định dạng toàn bộ bảng

Sau khi tạo bảng, bạn có thể định dạng toàn bộ bảng bằng Kiểu Bảng. Bằng cách đặt con trỏ lên trên từng kiểu bảng được định dạng sẵn, bạn có thể xem trước giao diện của bảng.

Bấm vào bảng bạn muốn định dạng.

Bên dưới Công cụ Bảng, bấm vào tab Thiết kế.

Trong nhóm Kiểu Bảng, đặt con trỏ vào từng kiểu bảng cho đến khi bạn tìm thấy kiểu mình muốn sử dụng.

*

.

Bấm vào kiểu để áp dụng cho bảng.

Trong nhóm Tùy chọn Kiểu Bảng, chọn hoặc xóa hộp kiểm bên cạnh mỗi thành phần bảng để áp dụng hoặc loại bỏ kiểu đã chọn.

Đầu Trang

Thêm hoặc loại bỏ viền

Bạn có thể thêm hoặc loại bỏ viền để định dạng bảng theo cách mình muốn.

Thêm viền bảng

Bên dưới Công cụ Bảng, bấm vào tab Bố trí.

Trong nhóm Bảng, bấm Chọn, rồi bấm Chọn Bảng.

Bên dưới Công cụ Bảng, bấm vào tab Thiết kế.

Trong nhóm Kiểu Bảng, bấm Viền, rồi thực hiện một trongcác thao tác sau đây:

Bấm vào một trong các tập hợp viền đã xác định trước.

Bấm Viền và Tô bóng, bấm tab Viền, rồi chọn các tùy chọn mà bạn muốn.

Loại bỏ viền bảng khỏi toàn bộ bảng

Bên dưới Công cụ Bảng, bấm vào tab Bố trí.

Trong nhóm Bảng, bấm Chọn, rồi bấm Chọn Bảng.

Bên dưới Công cụ Bảng, bấm vào tab Thiết kế.

Trong nhóm Kiểu Bảng, bấm Viền, rồi bấm Không Viền.

Chỉ thêm viền bảng vào các ô được chỉ định

Trên tab Trang chủ, trong nhóm Đoạn văn, bấm Hiển thị/Ẩn.

Chọn ô bạn muốn, bao gồm dấu kết thúc ô của ô đó.

Bên dưới Công cụ Bảng, bấm vào tab Thiết kế.

Trong nhóm Kiểu Bảng, bấm Viền, rồi bấm vào viền bạn muốn thêm.

Chỉ loại bỏ viền bảng khỏi ô được chỉ định

Trên tab Trang chủ, trong nhóm Đoạn văn, bấm Hiển thị/Ẩn.

Chọn ô bạn muốn, bao gồm dấu kết thúc ô của ô đó.

Bên dưới Công cụ Bảng, bấm vào tab Thiết kế.

Trong nhóm Kiểu Bảng, bấm Viền, rồi bấm Không Viền.

Đầu Trang

Hiển thị hoặc ẩn đường lưới

Đường lưới hiển thị ranh giới ô của bảng trên màn hình cho dù bảng không áp dụng viền nào. Nếu bạn ẩn đường lưới trong bảng có viền, bạn sẽ không nhìn thấy sự thay đổi này do đường lưới nằm sau viền. Để xem đường lưới, hãy loại bỏ viền.

Không giống như viền, đường lưới chỉ xuất hiện trên màn hình; đường lưới không bao giờ được in. Nếu bạn tắt đường lưới, bảng sẽ hiển thị như khi được in.

Lưu ý: Đường lưới không hiển thị khi bạn xem tài liệu trong Trình duyệt Web hoặc trong Xem trước khi In.

Hiển thị hoặc ẩn đường lưới của bảng trong tài liệu

Bên dưới Công cụ Bảng, trên tab Bố trí, trong nhóm Bảng, bấm Xem Đường lưới.

Đầu Trang

Thêm ô, hàng hoặc cột

Thêm ô

Bấm vào ô nằm ngay bên phải hoặc bên trên vị trí bạnmuốn chèn ô.

Bên dưới Công cụ Bảng, trên tab Bố trí, bấm vào Công cụ khởi động Hộp Thoại Hàng & Cột.

Bấm vào một trong các tùy chọn sau đây:

Bấm vào đây

Để thực hiện điều này

Dịch các ô sang phải

Chèn một ô, đồng thời, di chuyển tất cả các ô trong hàng đó sang bên phải.

Lưu ý: Tùy chọn này có thể dẫn đến một hàng có nhiều ô hơn so với các hàng khác.

Xem thêm:

Dịch các ô xuống dưới

Chèn một ô và di chuyển ô hiện có còn lại trong cột đó xuống dưới một hàng. Một hàng mới sẽ được thêm vào cuối bảng để chứa ô hiện có cuối cùng.

Chèn toàn bộ hàng

Chèn hàng ngay trên ô bạn đã bấm.

Chèn toàn bộ cột

Chèn cột ngay bên phải ô bạn đã bấm.

Thêm hàng

Bấm vào ô nằm ngay dưới hoặc trên vị trí bạn muốn thêm hàng.

Bên dưới Công cụ Bảng, bấm vào tab Bố trí.

Thực hiện một trong những thao tác sau:

Để thêm hàng ngay trên ô bạn đã bấm, trong nhóm Hàng và Cột, bấm Chèn Lên trên.

Để thêm hàng ngay dưới ô bạn đã bấm, trong nhóm Hàng và Cột, bấm Chèn Xuống dưới.

Thêm cột

Bấm vào ô nằm ngay bên phải hoặc bên trái vị trí bạn muốn thêm cột.

Bên dưới Công cụ Bảng, bấm vào tab Bố trí.

Thực hiện một trong những thao tác sau:

Để thêm cột ngay bên trái ô bạn đã bấm, trong nhóm Hàng và Cột, bấm Chèn Sang trái.

Để thêm cột ngay bên phải ô bạn đã bấm, trong nhóm Hàng và Cột, bấm Chèn Sang phải.

Đầu Trang

Xóa ô, hàng hoặc cột

Thực hiện một trong những thao tác sau:

Để chọn

Hãy làm như sau

Ô

Bấm vào cạnh trái của ô..

Hàng

Bấm vào phía bên trái của hàng.

*

Cột

Bấm vào đường lưới trên cùng hoặc viền trên cùng của cột.

*

Bên dưới Công cụ Bảng, bấm vào tab Bố trí.

Trong nhóm Hàng & Cột, bấm Xóa, rồi bấm Xóa Ô, Xóa Hàng hoặc Xóa Cột sao cho phù hợp.

Đầu Trang

Phối hoặc tách ô

Phối ô

Bạn có thể kết hợp hai hoặc nhiều ô trong cùng một hàng hay cột thành một ô duy nhất. Ví dụ: bạn có thể phối một vài ô theo chiều ngang để tạo đầu đề bảng trải dài qua một vài cột.

Chọn ô bạn muốn phối bằng cách bấm vào cạnh trái của ô, rồi kéo qua các ô khác mà bạn muốn.

Bên dưới Công cụ Bảng, trên tab Bố trí, trong nhóm Phối, bấm Phối Ô.

Tách ô

Bấm vào một ô hoặc chọn nhiều ô bạn muốn tách.

Bên dưới Công cụ Bảng, trên tab Bố trí, trong nhóm Phối, bấm Tách Ô.

Nhập số cột hoặc hàng mà bạn muốn tách các ô đã chọn.

Đầu Trang

Lặp lại đầu đề bảng trên trang tiếp theo

Khi bạn làm việc với bảng rất dài, bảng đó sẽ chia dù ngắt trang có xảy ra. Bạn có thể tiến hành điều chỉnh cho bảng để đầu đề bảng lặp lại trên từng trang.

Đầu đề bảng lặp lại chỉ hiển thị trong Dạng xem Bố trí In và khi bạn in tài liệu.

Chọn hàng hoặc các hàng đầu đề. Vùng chọn phải bao gồm hàng đầu tiên của bảng.

Bên dưới Công cụ Bảng, trên tab Bố trí, trong nhóm Dữ liệu, bấm Lặp lại Hàng Tiêu đề.

Lưu ý:  Word tự động lặp lại các đầu đề bảng trên từng trang mới do ngắt trang tự động. Word không lặp lại đầu đề nếu bạn chèn ngắt trang thủ công vào bảng.

Đầu Trang

Kiểm soát vị trí chia bảng

Khi bạn làm việc với bảng rất dài, bảng đó phải được chia dù ngắt trang có xảy ra. Theo mặc định, nếu ngắt trang xuất hiện trong một hàng lớn, forestcitymalaysia.com.vn Word cho phép ngắt trang để chia hàng giữa hai trang.

Bạn có thể tiến hành điều chỉnh bảng để đảm bảo thông tin sẽ xuất hiện như bạn muốn khi bảng kéo dài thành nhiều trang.

Ngănhàng trong bảng ngắt trên nhiều trang

Bấm vào bảng.

Bên dưới Công cụ Bảng, bấm vào tab Bố trí.

Trong nhóm Bảng, bấm Thuộc tính, rồi bấm tab Hàng.

Bỏ chọn hộp kiểm Cho phép ngắt hàng trên nhiều trang.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Tìm Kiếm Người Trên Facebook ? Hướng Dẫn Cách Tìm Bạn Và Kết Bạn Trên Facebook

Buộc bảng ngắt trên nhiều trang tại một hàng cụ thể

Bấm vào hàng bạn muốn xuất hiện trên trang tiếp theo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *