Đề kiểm soát 1 tiết số 1 tiếng Anh 9 gồm các kiến thức ngữ âm, từ bỏ vựng và ngữ pháp trong unit 1 với 2, bao gồm đáp án. Giúp học sinh khối hệ thống lại kiến thức và review năng lực tốt hơn.


ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT NĂM HỌC 2017-2018Môn: tiếng Anh 9 (Units 1-2)Thời gian: 45 phút

Mã đề thi 132

TRƯỜNG thcs ………………Họ tên:......................................Lớp:.............. 

Chọn từ bỏ (ứng cùng với A,B,C, hoặc D) tất cả phần gạch dưới được vạc âm không giống với hầu như từ còn lại.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết tiếng anh lớp 9 lần 1 có đáp án

Câu 1: A. Mosque B. Optional C. Notice D. TropicalCâu 2: A. Filled B. Died C. Walked D. PlayedCâu 3: A. Girls B. Parks C. Countries D. RegionsCâu 4: A. Baggy B. Minority C. Style D. Rivalry

Chọn từ (ứng cùng với A,B,C, hoặc D) tất cả phần trọng âm không giống với hầu hết từ còn lại. Câu 5: A. Casual B. Embroider C. Designer D. OccasionCâu 6: A. Mention B. Sailor C. Pattern D. InspireCâu 7: A. Tunic B. Symbol C. Special D. UniqueCâu 8: A. Consist B. Fashion C. Design D. Constrain

Chọn phương án đúng (ứng cùng với A,B,C, hoặc D) trong những câu sau.

Xem thêm: 7 Mặt Nạ Dưỡng Ẩm Da Mùa Lạnh, Top 9 Loại Mặt Nạ Dưỡng Ẩm Cho Da Vào Mùa Đông

Câu 9: We hope khổng lồ increase……………….this year to lớn $50 million.A. Sale B. Sells C. Salable D. SellingCâu 10: It’s a …………………..Italican restaurant.A. Fashion B. Fashionable C. Fashions D. FashionablyCâu 11: The city has a(n)………………of around 19,000,000.A. Atmosphere B. Population C. Climate D. CapitalCâu 12: ……………..English………………all over the world?A. Is/ learn B. Has/ learnt C. Was/ learn D. Is/ learntCâu 13: Anita is interested………………….playing the piano.A. On B. In C. With D. OfCâu 14: What is the ……………..of your dress? Is it made of silk?A. Clothing B. Design C. Fashion D. MaterialCâu 15: Her family……………….to the USA thirty years ago.A. Has come B. Comes C. Was coming D. CameCâu 16: He came………………….A. Last night home late B. Late home last night C. Last night late home D. Trang chủ late last nightCâu 17: When …………………….Maryam?A. Were you last seeing B. Were you last seeC. Do you last see D. Did you last seeCâu 18: Are they used……………….TV?A. To watching B. Khổng lồ watch C. To lớn watch D. To lớn watchedCâu 19: How long ago………………….his job?A. Has he begun B. Will he begin C. Was he beginning D. Did he beginCâu 20: Must this test………………on time?A. Finish B. Be finishing C. Be finish D. Be finishedCâu 21: He ………………work at night.A. Used B. Uses C. Used to lớn D. Is used toCâu 22: Rick left the class early because he…………………a headache.A. Had B. Used to lớn have C. Was having D. HasCâu 23: The teacher let me………………..home early because I felt ill.A. Going B. Went C. Go D. Lớn goCâu 24: How long have they done their work?A. How long has their work been done? B. How long have their work done?C. How long has their work be done? D. How long have their work been done?Câu 25: My father …………………for the company for thirty years now.A. Has worked B. Works C. Worked D. Is workingCâu 26: Is Kuala Lumpur very different …………………Hanoi?A. With B. For C. From D. IntoCâu 27: A: Thank you for your help. B:…………………………….A. Good B. You’re welcome C. Great D. You know itCâu 28: Let’s go swimming. It’s so hot.A. Oh, I like. B. It’s beautiful C. Good idea D. It’s hot


Xác định trường đoản cú hoặc cụm từ gồm gạch dưới rất cần phải sửa để câu trở thành bao gồm xác.Câu 29: The grass hasn’t cut since we moved here. (A) (B) (C) (D)Câu 30: It seems very difficult for Lan having a trip abroad. (A) (B) (C) (D)Câu 31: When I was young, I am used to go fishing (A) (B) (C) (D) Câu 32: We see Rose in town a few days ago. (A) (B) (C) (D)

Đọc kỹ đoạn văn sau và chọn giải pháp đúng (ứng với A,B,C, hoặc D) cho từng chỗ trống.

I think it is necessary for students lớn wear uniforms when they are at school.Firstly, uniforms encourage students khổng lồ be proud (33)………………..being students of the school they are going to lớn because they are wearing the uniforms with (34)………………..bearing their school’s name. Secondly, wearing uniforms helps students (35)………………..equal in many ways. Everyone starts (36)………………..the same place, whether they are rich (37)………………..poor. They are really friends (38)………………..one another under one school roof.Finally, wearing uniforms (39)………………..practical. You don’t have khổng lồ think of what lớn wear every day.Therefore, all students, from primary to lớn high(40)………………..should wear uniforms.


Câu 33: A. Of B. In C. At D. OnCâu 34: A. Label B. Labels C. Labells D. LabellCâu 35: A. Feels B. Feel C. Felt D. FeelingCâu 36: A. From B. In C. Under D. AtCâu 37: A. Và B. Because C. But D. OrCâu 38: A. In B. At C. Lớn D. OnCâu 39: A. Is B. Being C. Be D. AreCâu 40: A. College B. Colleges C. Schools D. School

---------------------------------------------------------- HẾT ----------

HƯỚNG DẪN GIẢI bỏ ra TIẾTThực hiện: Ban chuyên môn Tuyensinh247.com

Câu 1 C Câu 11 B Câu 21 C Câu 31 CCâu 2 C Câu 12 D Câu 22 A Câu 32 ACâu 3 B Câu 13 B Câu 23 C Câu 33 ACâu 4 C Câu 14 D Câu 24 A Câu 34 ACâu 5 A Câu 15 D Câu 25 A Câu 35 BCâu 6 D Câu 16 D Câu 26 C Câu 36 DCâu 7 D Câu 17 D Câu 27 B Câu 37 DCâu 8 B Câu 18 A Câu 28 C Câu 38 CCâu 9 A Câu 19 D Câu 29 B Câu 39 ACâu 10 B Câu 20 D Câu 30 C Câu 40 D

Tải về