QCVN 01-1:2018/BYT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SẠCH SỬ DỤNG cho MỤC ĐÍCH SINH HOẠT

National technical regulation on Domestic Water Quality

Lời nói đầu

Quy chuẩn chỉnh kỹ thuật giang sơn về unique nước sạch thực hiện cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT do Cục thống trị môi trường y tế biên soạn, Vụ Pháp chế trình duyệt, bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, bộ Y tế phát hành kèm theo Thông tứ số 41/2018/TT-BYT ngày 14 tháng 12 năm 2018.

Bạn đang xem: Đơn giá nước sinh hoạt 2018

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SẠCH SỬ DỤNG mang lại MỤC ĐÍCH SINH HOẠT

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chuẩn chỉnh này nguyên tắc mức giới hạn những thông số quality đối với nước sạch thực hiện cho mục đích sinh hoạt.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Quy chuẩn này áp dụng đối với tổ chức, cá thể thực hiện một phần hoặc vớ cả các vận động khai thác, sản xuất, truyền dẫn, buôn bán buôn, nhỏ lẻ nước sạch sẽ theo khối hệ thống cấp nước tập trung hoàn chỉnh (sau đây hotline tắt là đơn vị chức năng cấp nước); các cơ quan làm chủ nhà nước về thanh tra, kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch; các phòng thử nghiệm và tổ chức bệnh nhân những thông số quality nước.

2. Quy chuẩn chỉnh này không áp dụng so với nước uống trực tiếp tại vòi, nước đóng bình, đóng góp chai, nước khoáng vạn vật thiên nhiên đóng bình, đóng góp chai, nước phân phối ra từ các bình lọc nước, hệ thống lọc nước và những loại nước không sử dụng cho mục tiêu sinh hoạt,

Điều 3. Phân tích và lý giải từ ngữ

Trong quy chuẩn này, những từ ngữ tiếp sau đây được gọi như sau:

1. Nước sạch sử dụng cho mục tiêu sinh hoạt là nước vẫn qua cách xử trí có chất lượng bảo đảm, đáp ứng yêu cầu áp dụng cho mục tiêu ăn uống, vệ sinh của con fan (viết tắt là nước sạch).

2. Thông số cảm quan là những yếu tố về màu sắc sắc, hương thơm vị gồm thể cảm nhận thấy bằng các giác quan tiền của bé người.

3. AOAC là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh “Association of Official Analytical Chemists” tức là Hiệp hội các nhà hóa phân tích chính thống.

4. CFU là chữ viết tắt của cụm từ giờ đồng hồ Anh “Colony Forming Unit” tất cả nghĩa là đơn vị xuất hiện khuẩn lạc.

5. FCR là chữ viết tắt của các từ giờ Anh “Free Chlorine Residual” có nghĩa là clo dư từ bỏ do.

6. NTU là chữ viết tắt của cụm từ giờ Anh “Nephelometric Turbidity Unit” tất cả nghĩa là đơn vị đo độ đục.

7. SMEWW là chữ viết tắt của nhiều từ giờ Anh “Standard Methods for the Examination of Water và Waste Water” tức là các cách thức chuẩn thử nghiệm nước và nước thải.

8. TCU là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh “True color Unit” tức là đơn vị đo color sắc.

9. US EPA là chữ viết tắt của nhiều từ giờ đồng hồ Anh “United States Environmental Protection Agency” có nghĩa là Cơ quan bảo đảm an toàn môi trường Hoa Kỳ.

*

Chương II QCVN 01-1:2018/BYT Tiêu chuẩn quality nước sinh hoạt

QUY ĐỊNH VỀ KỸ THUẬT

Điều 4. Danh mục những thông số quality nước sạch áp dụng theo QCVN 01-1:2018/BYT và ngưỡng số lượng giới hạn cho phép

TT

Tên thông số

Đơn vị tính

Ngưỡng số lượng giới hạn cho phép

Các thông số kỹ thuật nhóm A

Thông số vi sinh vật
1.

Coliform

CFU/100 mL

2.

E.Coli hoặc Conform chịu nhiệt

CFU/100 mL

Thông số cm quan tiền và vô cơ
3.

Arsenic (As)(*)

mg/L

0.01

4.

Clo dư từ do(**)

mg/L

Trong khoảng chừng 0,2 – 1,0

5.

Độ đục

NTU

2

6.

Màu sắc

TCU

15

7.

Mùi, vị

Không có mùi, vị lạ

8.

pH

Trong khoảng chừng 6,0-8,5

Các thông số kỹ thuật nhóm B

Thông số vi sinh vật
9.

Tụ cầu vàng

(Staphylococcus aureus)

CFU/ 100mL

10.

Trực khuẩn mủ xanh

(Ps. Aeruginosa)

CFU/ 100mL

Thông số vô cơ
11.

Amoni (NH3 và NH4+ tính theo N)

mg/L

0,3

12.

Antimon (Sb)

mg/L

0,02

13.

Bari (Bs)

mg/L

0,7

14

Bor tính chung cho cả Borat cùng axit Boric (B)

mg/L

0,3

15.

Cadmi (Cd)

mg/L

0,003

16.

Chì (Plumbum) (Pb)

mg/L

0,01

17.

Chì số pecmanganat

mg/L

2

18.

Chloride (Cl–)(***)

mg/L

250 (hoặc 300)

19.

Chromi (Cr)

mg/L

0,05

20.

Đồng (Cuprum) (Cu)

mg/L

1

21.

Độ cứng, tính theo CaCO3

mg/L

300

22.

Fluor (F)

mg/L

1,5

23.

Kẽm (Zincum) (Zn)

mg/L

2

24.

Mangan (Mn)

mg/L

0,1

25.

Natri (Na)

mg/L

200

26.

Nhôm (Aluminium) (Al)

mg/L

0.2

27.

Nickel (Ni)

mg/L

0,07

28.

Nitrat (NO3– tính theo N)

mg/L

2

29.

Nitrit (NO2– tính theo N)

mg/L

0,05

30.

Sắt (Ferrum) (Fe)

mg/L

0,3

31.

Seleni (Se)

mg/L

0,01

32.

Sunphat

mg/L

250

33.

Sunfua

mg/L

0,05

34.

Thủy ngân (Hydrargyrum) (Hg)

mg/L

0,001

35.

Tổng chất rắn hòa tan (TDS)

mg/L

1000

36.

Xyanua (CN)

mg/L

0,05

Thông số hữu cơ
a. Nhóm Alkan clo hóa
37.

1,1,1 -Tricloroetan

µg/L

2000

38.

1,2 – Dicloroetan

µg/L

30

39.

1,2 – Dicloroeten

µg/L

50

40.

Cacbontetraclorua

µg/L

2

41.

Diclorometan

µg/L

20

42.

Tetracloroeten

µg/L

40

43.

Tricloroeten

µg/L

20

44.

Vinyl clorua

µg/L

0,3

b. Hydrocacbua thơm
45.

Benzen

µg/L

10

46.

Etylbenzen

µg/L

300

47.

Phenol cùng dẫn xuất của Phenol

µg/L

1

48.

Styren

µg/L

20

49.

Toluen

µg/L

I 700

50.

Xylen

µg/L

500

c. Nhóm Benzen Clo hóa
51.

1,2 – Diclorobenzen

µg/L

1000

52.

Monoclorobenzen

µg/L

300

53

Triclorobenzen

µg/L

20

d. Nhóm chất hữu cơ phức tạp
54.

Acrylamide

µg/L

0,5

55.

Epiclohydrin

µg/L

0,4

56.

Hexacloro butadien

µg/L

0,6

Thông số hóa chất đảm bảo an toàn thực vật
57.

1,2 – Dibromo – 3 Cloropropan

µg/L

1

58.

1,2 – Dicloropropan

µg/L

40

59.

1,3 – Dichloropropen

µg/L

20

60.

2,4-D

µg/L

30

61.

2,4 – DB

µg/L

90

62

Alachlor

µg/L

20

63.

Aldicarb

µg/L

10

64.

Atrazine và những dẫn xuất chloro-s- triazine

µg/L

100

65.

Carbofuran

µg/L

5

66.

Chlorpyrifos

µg/L

30

67.

Clodane

µg/L

0,2

68.

Clorotoluron

µg/L

30

69.

Cyanazine

µg/L

0,6

70.

DDT và các dẫn xuất

µg/L

1

71.

Dichloprop

µg/L

100

72.

Fenoprop

µg/L

9

73.

Hydroxyatrazine

µg/L

200

74.

Isoproturon

µg/L

9

75.

MCPA

µg/L

2

76.

Mecoprop

µg/L

10

77.

Methoxychlor

µg/L

20

78.

Molinate

µg/L

79.

Pendimetalin

µg/L

20

80.

Permethrin Mg/t

µg/L

20

81.

Propanil Uq/L

µg/L

20

82.

Simazine

µg/L

2

83.

Trifuralin

µg/L

20

Thông số hóa chất khử trùng và sản phẩm ph
84.

2,4,6 – Triclorophenol

µg/L

200

85.

Xem thêm: Cách Làm Bánh Dorayaki Ngon Nhất 2022, Tự Làm Bánh Dorayaki

Bromat

µg/L

10

86.

Bromodichloromethane

µg/L

60

87.

Bromoform

µg/L

100

88.

Chloroform

µg/L

300

89.

Dibromoacetonitrile

µg/L

70

90.

Dibromochloromethane

µg/L

100

91.

Dichloroacetonitrlle

µg/L

20

92.

Dichloroacetic acid

µg/L

50

93.

Formaldehyde

µg/L

900

94.

Monochloramine

µg/L

3,0

95.

Monochloroacetic acid

µg/L

20

96.

Trichloroacetic acid

µg/L

200

97.

Trichloroaxetonitril

µg/L

1

Thông số lây lan xạ
98.

Tổng hoạt độ phóng xạ α

Bg/L

0,1

99.

Tổng hoạt độ phóng xạ β

Bg/L

1,0

Chú thích:

– Dấu (*) chỉ vận dụng cho đơn vị chức năng cấp nước khai thác nước ngầm.

– Dấu (**) chỉ áp dụng cho các đơn vị cp nước thực hiện Clo làm phương thức khử trùng.

– Dấu (**) ch áp dụng đến vùng ven bờ biển và hải đảo.

– vết (***) là không có đơn vị tính.

– Hai hóa học Nitrit với Nitrat đều phải sở hữu kh năng chế tác methemoglobin. Do vậy, vào trường phù hợp hai chất này bên cạnh đó có mặt vào nước sống thì tổng tỷ lệ nồng độ (C) của mỗi hóa học so với số lượng giới hạn tối nhiều (GHTĐ) của chúng ko được ln hơn 1 và được tính theo bí quyết sau

Cnitrat/GHTĐnitrat + Cnitrit/GHTĐnitrit ≤ 1

Điều 5. demo nghiệm những thông số chất lượng nước sạch.

2. Thông số quality nước sạch nhóm A: vớ cả các đơn vị chức năng cấp nước phải thực hiện thử nghiệm.

3. Thông số unique nước sạch đội B: Các thông số phải thử nghiệm thực hiện theo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương vì Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh, tp trực trực thuộc Trung ương phát hành trên đại lý lựa lựa chọn các thông số đặc thù, tương xứng với điều kiện thực tiễn của địa phương.

4. Đơn vị cấp nước phải tiến hành thử nghiệm tổng thể các thông số quality nước sạch của nhóm A với nhóm B trong Danh mục các thông số quality nước sạch quy định tại Điều 4 Quy chuẩn chỉnh này trong những trường đúng theo sau đây:

a) trước lúc đi vào vận hành lần đầu.

b) Sau khi nâng cấp, sửa chữa lớn có tác động ảnh hưởng đến khối hệ thống sản xuất.

c) Khi có sự cầm cố về môi trường có nguy cơ tác động đến unique nước sạch.

d) Khi xuất hiện thêm rủi ro trong quá trình sản xuất có nguy cơ tác động đến unique nước sạch hoặc lúc có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

đ) Định kỳ 03 năm một lần kể từ lần test nghiệm tổng thể các thông số gần nhất.

5. Phân tách định kỳ:

a) tần suất thử nghiệm đối với thông số chất lượng nước sạch team A: không ít hơn 01 lần/1 tháng

b) Tần suất thử nghiệm so với thông số unique nước sạch nhóm B: rất nhiều hơn 01 lần/6 tháng.

c) tùy theo tình hình thực tế của địa phương, Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh, tp trực nằm trong Trung ương có thể quy định gia tốc thử nghiệm nhiều hơn thế nữa tần suất vẻ ngoài tại Điểm a và b Khoản này.

Điều 6. S lượng cùng vị trí lấy mẫu thử nghiệm

1. Con số mẫu lấy những lần thử nghiệm:

a) Đơn vị cấp cho nước cho dưới 100.000 dân: lấy ít duy nhất 03 mẫu nước sạch.

b) Đơn vị cung cấp nước đến từ 100.000 dân trở lên: lấy tối thiểu 04 chủng loại nước sạch với cứ thêm 100.000 dân vẫn lấy thêm 01 mẫu.

2. Vị trí lấy mẫu: 01 mẫu mã tại bể đựng nước đã xử lý của đơn vị cấp nước trước khi đưa vào mạng lưới đường ống phân phối, 01 mẫu lấy tình cờ tại vòi sử dụng cuối mạng lưới đường ống phân phối, các mẫu sót lại lấy bỗng nhiên tại vòi thực hiện trên mạng lưới đường ống trưng bày (bao có cả các phương tiện phân phối nước như xe bồn hoặc ghe chở nước).

3. Đối cùng với cơ quan, đơn vị, khu phổ biến cư, khu vực tập thể, dịch viện, trường học, doanh nghiệp, khoanh vùng có bể chứa nước tập trung: lấy ít duy nhất 02 mẫu gồm 01 mẫu tại bể chứa nước triệu tập và 01 mẫu đột nhiên tại vòi vĩnh sử dụng. Nếu có từ 02 bể chứa nước tập trung trở lên thì từng bể lấy ít nhất 01 mẫu mã tại bể với 01 mẫu tự nhiên tại vòi sử dụng.

4. Trong ngôi trường hợp tất cả nguy cơ ô nhiễm nguồn nước, tình hình dịch bệnh: có thể tăng số lượng mẫu nước lấy tại những vị trí không giống nhau để test nghiệm.

Điều 7. Phương pháp ly mu, phương pháp th

Phương pháp lấy mẫu mã và phân tách thông số quality nước sạch mát được cơ chế tại Phụ lục số 01 của Quy chuẩn chỉnh này.

Chương III

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ

Điều 8. Công b hợp quy

Đơn vị chế tạo nước bắt buộc tiến hành review hợp quy theo phương thức nhận xét sự phù hợp quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 5 Thông tư 28/2012/TT-BKHCN của cục Khoa học và công nghệ và gửi bạn dạng tự công bố hợp quy về Sở Y tế tỉnh, tp trực thuộc trung ương nơi hãng sản xuất nước sạch gồm trụ sở theo mẫu tại Phụ lục số 02 của Quy chuẩn này.

Chương IV QCVN 01-1:2018/BYT Tiêu chuẩn quality nước sinh hoạt

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Trọng trách tổ chức thực hiện

Cục cai quản môi trường y tế nhà trì, phối phù hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn triển khai, tổ chức tiến hành và có trách nhiệm đề xuất Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung Quy chuẩn này tương xứng với yêu ước quản lý.

Điều 10. Biện pháp chuyển tiếp

Trong trường hợp những quy định về phương thức thử theo Tiêu chuẩn quốc gia và các văn bạn dạng quy phi pháp luật được viện dẫn trong Quy chuẩn chỉnh này gồm sự núm đổi, bổ sung cập nhật hoặc được sửa chữa thì áp dụng theo dụng cụ mới, văn bạn dạng mới.

PHỤ LỤC SỐ 01

QCVN 01-1:2018/BYT

DANH MỤC CÁC PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU VÀ THỬ NGHIỆM (Ban hành dĩ nhiên Quy chuẩn chỉnh QCVN 01-12018/BYT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của bộ trưởng cỗ Y tế)

TT

Thông số

Phương pháp phân tích, số hiệu tiêu chuẩn

1

Lấy mẫu

– TCVN 6663-1:2011 (ISO 5667-1:2006), chất lượng nước – Lấy chủng loại – Phần 1: lí giải lập công tác lấy chủng loại và kỹ thuật lấy mẫu

– TCVN 6663-3:2016 (ISO 5667-3:2012), unique nước – Lấy chủng loại – Phần 3: bảo quản và xử lý mẫu nước

– TCVN 6663-5:2009 (ISO 5667-5:2009), quality nước – Lấy chủng loại – Phần 5: hướng dẫn lấy chủng loại nước uống từ các nhà máy xử lý và hệ thống phân phối nước.

2

Coliform, E.Coli hoặc Coliform chịu nhiệt– TCVN 6187-1:2009 chất lượng nước – phát hiện với đếm Escherichia Coli và vi trùng coliform – Phần 1: cách thức lọc màng.

– Hoặc SMEWW 9222D – xác định Conliform chịu nhiệt bằng phương pháp màng lọc

3

Tụ mong vàng

(Staphylococcusaureus)

– SMEWW 9213B – xác định vi trùng trong nước bể bơi
4

Trực khuẩn mủ xanh (Ps. Aeruginosa)– TCVN 8881:2011 (ISO 16266:2006): quality nước – phân phát hiện và đếm Pseudomonas aeruginosa – cách thức lọc màng.

5

Arsenic (As)– TCVN 6626:2000 – chất lượng nước – xác định asen bằng phương pháp quang phổ kêt nạp nguyên tử (kỹ thuật hydrua)

– Hoặc SMEWW 3114 B:2017: Xác định asen bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử, chuyên môn hydrua hóa,

– Hoặc SMEWW 3125 B:2017: xác minh asen bằng phương pháp phổ cảm ứng khối phổ plasma (ICP/MS).

– Hoặc US EPA 200.8 – khẳng định hàm lượng lốt kim loại bằng phương pháp cảm ứng khối phổ Plasma (ICPMS).

– Hoặc SMEWW 3120B:2017 – xác minh hàm lượng dấu kim loại bằng phương thức quang phổ phát xạ plasms (ICP/OES).

6

Clo dư từ do, mono cloramin– TCVN 6225-2:2012 – chất lượng nước – khẳng định clo dư thoải mái và tổng clo.

– Hoặc SMEWW4500 – Cl B,C,G: 2012 – khẳng định clo dư tự do bằng phương thức lot hoặc cách thức lên màu sắc với thuốc test DPD

– SMEWW 4500 – Cl G – 22nd Edition, 2012 – khẳng định monocloramin trong nước – phương thức colorimetric DPD

7

Độ đục– TCVN 6184 -1996 (ISO 7027 – 1990) – chất lượng nước – xác minh độ đục

– Hoặc SMEWW 2130 :2012 – xác minh độ đục bằng cách thức đo tán xạ ánh sáng.

8

Màu sắc– TCVN 6185:2015 (ISO 7887:2011) – quality nước – kiểm soát và khẳng định độ màu.

– Hoặc SMEWW 2120 B,C,D:2012 – Xác định màu sắc bằng cách thức so màu hoặc phương pháp trắc phổ 1-1 hoặc đa bức sóng

9

Mùi, vị– SMEWW 2150:2012 – xác minh mùi bằng phương thức thử ngưỡng mùi

– SMEWW 2160:2012 – Xác xác định bằng phương thức thử ngưỡng vị (FTT) hoặc review tỷ lệ vị (FRA)

10

pH– TCVN 6492 – 2011 (ISO 10523-2008) – quality nước – xác định pH.

11

Amoni (NH3 và NH4+tính theo N)– SMEWW 4500 – NH3:2012 – xác định amoni bằng cách thức chưng cất, chuẩn chỉnh độ hoặc cách thức phenol hoặc phương thức điện rất lựa chọn.

– Hoặc TCVN 6179-1:1996 (ISO 7150-1:1984) – quality nước – xác minh amoni phần 1: Phương pháp trắc phổ thao tác bằng tay;

– Hoặc TCVN 6660:2000 (ISO 14911:1988) – quality nước – xác định Li+ Na+, NH4+, K+, Mn2+, Ca2+, Mg2+, Sr2+ và Ba2+ hòa tan bằng sắc ký ion. Phương pháp dùng cho nước và nước thải;

– Hoặc TCVN 5988:1995 (ISO 5664:1984) – quality nước – khẳng định amoni. Cách thức chưng cất và chuẩn độ.

– Hoặc EPA 350.2 – xác định amoni. Cách thức chưng đựng và chuẩn chỉnh độ hoặc so màu.

9

Coban, Nickel, Đồng, Kẽm, Cadmi, Chì– TCVN 6193:1996 (ISO 8288:1986) – chất lượng nước – khẳng định coban, niken, đồng, kẽm, cadimi và chì. Cách thức trắc phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa.

– Hoặc SMEWW 3111:2012 hoặc SMEWW 3113:2012 xác định coban, niken, đồng, kẽm, cadimi, mangan và chì. Cách thức trắc phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa hoặc lò graphit.

– Hoặc SMEWW 3125 B:2012: xác định kim loại bằng phương pháp cảm ứng khối phổ Plasma (ICPMS).

– Hoặc US EPA 200.8. Khẳng định hàm lượng vết sắt kẽm kim loại bằng cách thức cảm ứng khối phổ Plasma (ICPMS).

– SMEWW 31206:2017. Xác minh hàm lượng vết sắt kẽm kim loại bằng phương thức quang phổ vạc xạ plasma (ICP/OES).

10

Chromi– TCVN 6222 – 2008 (ISO 9174 -1998) – unique nước – Xác định crom tổng – phương thức trắc phổ kêt nạp nguyên tử.

11

Cadmi– TCVN 6197-2008 (ISO 5961-1994) – quality nước – xác minh cadmi bằng phương thức đo phổ kêt nạp nguyên tử.

– Hoặc SMEWW 3113:2012 – xác định cadmi bằng cách thức quang phổ hấp thụ nguyên tử, nghệ thuật lò graphit.

– Hoặc SMEWW 3125 B 2012: xác định cadimi bằng phương thức cảm ứng khối phổ Plasma (ICPMS).

12

Bari, Bor– SMEWW 3125B:2012 – xác minh Bari, Bo bằng cách thức cảm ứng khối phổ Plasma (ICPMS).

13

– Hoặc SMEWW 3114:2012 – xác định selen. Phương thức trắc phổ dung nạp nguyên tử (kỹ thuật hydrua).

– Hoặc SMEWW 3125B 2012 – xác minh selen. Cách thức cảm ứng khối phổ Plasma (ICPMS).

14

Arsenic, Chromi, Đồng, Kẽm, Nikel, Mangan, Sắt, Molypđen, Thủy ngân, Seleni, Chì, Cadmi– ERA 6020 – chất lượng nước – khẳng định hàm lượng Asen, Crom, Đồng, Kẽm, Niken, Mangan, sắt, Moiypđen, Thủy ngân, Selen, Chi, Cadmi,… bởi Quang phổ Plasma liên kết khối phổ (ICP-MS)

15

Nhôm, Arsenic, Bor, Bari, Cadmi, Chromi, Đồng, Sắt, Mangan, Molypđen, Natri, Nikel, Chì, Seleni, Kẽm, Thủy ngân– TCVN 6665:2011 (ISO 11885:2007) – unique nước – khẳng định nguyên tố chọn lọc: Nhôm, Asen, Bo, Bari, Cadmi, Crom, Đồng, Sắt, Mangan, Molypđen, Natri, Niken, Chì, Selen, Kẽm, Thủy ngân,… bởi phổ phát xạ quang đãng Plasma cặp cảm ứng (ICP – OES)

16

Mangan– TCVN 6002 – 1995 (ISO 6333 – 1986) – chất lượng nước – xác minh mangan – phương thức trắc quang cần sử dụng fomaldoxim

17

Chỉ số Pemanganat– TCVN 6186:1996 hoặc ISO 8467:1993 (E) unique nước – xác minh chỉ số Pemanganat.

18

Chloride (CI–)– TCVN 6194 – 1996 (ISO 9297 – 1989) – chất lượng nước – khẳng định clorua – chuẩn độ tệ bạc nitrat cùng với chỉ thị cromat (phương pháp Mo)

– SMEWW 4110B: 2017: khẳng định anion hoà tan bằng cách thức sắc ký ion với đầu dò độ dẫn.

– SMEWW 4500 Cl-D: 2017- xác minh clorua – phương thức chuẩn độ điện gắng với dung dịch bội bạc nitrate

19

Độ cứng, tính theo CaCO3– SMEWW 2340:2017: khẳng định độ cứng bằng cách thức tính toán hoặc chuẩn chỉnh độ với EDTA

20

Fluor, Clorua, Nitrit, Orthophotphat, Bromua, Nitrat và Sunfat

– TCVN 6494:1999 – quality nước – khẳng định các lon Florua, Clorua, Nitrit, Orthophotphat, Bromua, Nitrat với Sunfat hòa tan bởi sắc ký lỏng ion.

– Hoặc TCVN 6195:1996 (ISO 10359-1:1992) – chất lượng nước – xác minh florua, phương thức dò điện hóa đối với nước sinh sống và nước bị ô nhiễm và độc hại nhẹ.

– Hoặc TCVN 6494-1:2011 (ISO 10304-1:2007) chất lượng nước – xác định các anion hòa hợp bằng cách thức sắc kí lỏng ion – Phần 1: xác định bromua, clorua, florua, nitrat, nitrit, phosphat với sunphat hòa tan.

– SMEWW 4110B: 2017: xác minh anion hoà tan bằng phương thức sắc ký kết ion với đầu dò độ dẫn.

21

Nitrat– TCVN 6180 -1996 (ISO 7890-3 : 1988 (E)) chất lượng nước – khẳng định nitrat. Cách thức trắc phổ cần sử dụng axit sunfosalixylic.

– Hoặc SMEVVVV 4500 – NO3– :2012: khẳng định Nitrat bằng phương pháp trắc quang quẻ hoặc phương thức điện cực lựa chọn hoặc bằng cách thức cột khử Cadmi

22

Nitrit– TCVN 6178 – 1996 (ISO 6777-1984) -Chất lượng nước – xác định nitrit phương pháp trắc phổ hấp thụ phân tử.

– Hoặc TCVN 6494 – 1:2011 (ISO 10304-1 2007) chất lượng nước – khẳng định các anion tổ hợp bằng phương thức sắc kí lỏng ion – Phần 1: xác minh bromua, clorua, florua, nitrat, nitrit, phosphat với sunphat hòa tan

23

Sắt (Ferrum) (Fe)– TCVN 6177: 1996 – quality nước – xác định sắt bằng phương thức trắc phổ.

24

Sunphat– SMEWW 4500 – SO42– E – xác định sunphat bằng phương thức đo độ đục

25

Sunfua– TCVN 6637:2000 (ISO 10530:1992) – xác định sunfua hòa tan – Phương pháp đo quang dùng metylen xanh.

– Hoặc SMEWW 4500 – S2–: 2012 khẳng định sunfua tổ hợp – phương pháp đo quang đãng hoặc phương thức iot hoặc phương pháp điện cực tinh lọc ion.

26

Thủy ngân– TCVN 7877 : 2008 (ISO 5666 : 1999) – quality nước – xác minh thủy ngân

– Hoặc TCVN 7724:2007 (ISO 17852:2006) – unique nước – khẳng định thủy ngân – cách thức dùng phổ huỳnh quang đãng nguyên tử.

– US EPA 200.8. Xác minh hàm lượng vết kim loại bằng phương thức cảm ứng khối phổ Plasma (ICPMS).

– SMEWW 3112B:2017 – xác minh kim loại bởi kỹ thuật quang phổ hấp thu nguyên tử, nghệ thuật hóa hơi lạnh

27

Tổng hóa học rắn kết hợp (TDS)– SMEWW 2540 – Solids C – xác định tổng hóa học rắn hòa tan (TDS) bằng cách thức trọng lượng

28

Xyanua– TCVN 6181:1996 (ISO 6703-1:1984) – unique nước – xác định xyanua tổng

– Hoặc SMEWW 4500 – công nhân A, B, C, E – xác định xyanua bằng cách thức chưng chứa và so màu

29

Nhóm Alkan hóa (1,1,1-Tricloroetan, 1,2 – Dicloroetan, 1,2- Dicloroeten, Cacbontetraclorua, Diclorometan, Tetracloroeten, Tricloroeten, Vinyl clorua)– US EPA 5021A- Revision 2, July năm trước – xác minh hàm lượng nhóm Alkan hóa (1,1,1-Tricloroetan, 1,2 – Dicloroetan, 1,2 – Dicloroeten, Cacbontetraclorua, Diclorometan, Tetracloroeten, Tricloroeten, Vinyl clorua) bởi kỹ thuật cân nặng bằng không khí hơi (equilibrium headspace) kết phù hợp với sắc ký khí (GC).

– US EPA 8270E – Revision 6, 2018 – xác minh hợp chất hữu cơ dễ cất cánh hơi trong nước

– US EPA 5021A – Revision 2, July 2014 – xác định hàm lượng team Alkan hóa (1,1,1-Tricloroetan, 1,2 – Dicloroetan, 1,2 – Dicloroeten, Cacbontetraclorua, Diclorometan, Tetracloroeten, Tricloroeten, Vinyl clorua)

30

Acrylamide– US EPA 8032A – Revision 1, December 1996 – xác minh acrylamide bằng sắc kí khí đầu dò ECD.

31

Nhóm alkan clo hóa, hydrocacbua thơm, đội benzene clo hóa với epiclohydrin– US ERA 8260C – Revision 4, July 2014 – xác minh các hóa học hữu cơ dễ cất cánh hơi: team alkan clo hóa, hydrocacbua thơm, nhóm benzene clo hóa cùng epiclohydrin – Kỹ thuật bằng sắc ký khí ghép nối khối phổ (GC/MS).

– US EPA 8270E – Revision 6, 2018 – xác định hợp chất hữu cơ dễ bay hơi vào nước

32

Hexacloro butadiene, 1,2 – Dibromo – 3 Cloropropan, 1,2 – Dicloropropan, 1,3 – Dichloropropen, Bromodiclorometan, Bromofoc, Dibromocloromctan– US EPA 524.4 – Revision 1.0, May 2013 – xác định các hợp hóa học hữu cơ vào nước: Hexacloro butadiene, 1,2 – Dibromo – 3 Cloropropan , 1,2 – Dicloropropan , 1,3 – Dichloropropen, Bromodiclorometan. Bromofoc, Dibromoclorometan – Kỹ thuật dung nhan kí khí khối phổ (GC/MS) thổi khí bằng nitơ.

33

2,4 – D; 2,4 DB, Dichloprop; Fenoprop; 2,4,5-T;

Pentaclorophenol

– US EPA 515.4, Revision 1-0, April 2000 – xác định các axit cơ học gắn nơi bắt đầu Clo vào nước: 2,4 – D, 2,4 DB, Dichloprop, Fenoprop, 2,4,5-T, Pentaclorophenol – nghệ thuật vi chiết lỏng – lỏng, dẫn xuất hóa và xác định bởi sắc kí khí đầu dò ECD
34

Alachlor, Atrazine và những dẫn xuất chloro-s-triazine, Clorotoluron, Chlorpyrifos, Cyanazine, lsoproturon, Isoproturon, Methoxychlor, Molinate, Simazine, Trifuralin– US EPA 525.3 – Version 1.0, February 2012 – khẳng định các hợp chất hữu cơ cung cấp bay hơi (SVOCs) trong nước uống: Alachlor, Atrazine, Clorotolufon, Isoproturon, Isoproturon, Methoxychlor, Molinate, Stmazine, Trifuraiin, – Kỹ thuật phân tách pha rắn với sắc kí khí khối phổ (GC/MS).

35

Aldicarb, Carbofuran– US EPA 531.2 – Revision 1.0, September 2001 – xác định các n-methylcarbamoyloxime cùng n-methylcarbamate trong nước: Aldicarb, Carbofuran – nghệ thuật dẫn xuất hóa sau cột bởi HPLC,

36

2,4 -D, 2,4 DB, Dichloprop, MCPA, Pentaclorophenol, 2,4,5 -T, Mecoprop– US EPA 555 – Revision 1.0, August 1992 – khẳng định các axit bao gồm gốc clo trong nước: Bentazone, 2,4 – D, 2,4 DB, Dichloprop, MCPA, Pentaclorophenol, 2,4,5 – T, Mecoprop – phương pháp sắc ký kết lỏng tính năng cao cùng với đầu dò PDA và UV

37

Pendimetalin, Alachlor, Atrazine, Metolachlor, Molinate, Simazine– US EPA 507 – Revision 2.1, 1995 – xác định các thuốc trừ sâu nitơ và phốt pho vào nước: Pendimetalin, Alachlor, Atrazine, Metolachlor, Motinate, Simazine – Kỹ thuật nhan sắc kí khi đầu dò NPD.

38

Pendimetalin– US EPA 8091 – Revision 0, December 1996 – xác minh dẫn xuất vòng thơm nitro cùng keton mạch vòng: Pendimetalin – Kỹ thuật sắc đẹp kí khí đầu dò ECD với NPD.

39

Clodane, DDT và các dẫn xuất, Methoxychlor, Atrazine, Simazine, Permethrin– US EPA 1699 – December 2007 – xác định thuốc trừ sâu vào nước, đất, trầm tích, chủng loại sinh học tập dạng rắn và mô: Aldrin, lindane, Clodane, DDT, Dieldrin, Heptaclo cùng heptaclo epoxit, Methoxychlor, Hexachlorobenzene, Atrazine, Simazine, Permethrin – Kỹ thuật nhan sắc kí khí khối phổ độ phân giải cao (HRGC/HRMS)

40

Hydroxyantrazine– US EPA 524.4:2013 – xác định Hydroxyantrazine bằng phương thức sắc ký

41

Propanil– US EPA 532 – Revision 1.0, 2000 – xác định các hợp hóa học Phenylurea nội địa uống: Propanil – Kỹ thuật chiết pha rắn cùng sắc kí lỏng tính năng cao cùng với đầu dò UV (HPLC-UV).

42

Carbofuran, Clodane, Pentaclorophenol, 1,2- Diclorobenzen, 1,4- Diclorobenzen, Triclorobenzen, Hexaclorobenzen, Hexacloro butadien, Methoxychlor, phenol, 2,4,6 Triclorophenol– US EPA 8270D – Revision 5, July 2014 – khẳng định hợp chất hữu cơ dễ bay hơi vào nước: Benzo(a)pyren, Carbofuran, Clodane, Heptaclo cùng heptaclo epoxit, Pentaclorophenol, Aldrin/Dieldrin, Lindane, 1,2- Diclorobenzen, 1,4- Diclorobenzen, Triclorobenzen, Hexaclorobenzen, Hexacloro butadien, Methoxychlor, phenol, 2,4,6 Triclorophenol – phương pháp sắc ký kết khí ghép khối phổ.

43

Bromate– US EPA 300.1 – khẳng định ion Bromat bởi sắc cam kết ion

44

Monochloroacetic acid; dichloroacetic acid và trichloroacetic acid

– SMEWW 6251: 2012 – khẳng định sản phẩm phụ của quá trình khử trùng bằng vi tách lỏng – lỏng và sắc cam kết khí

– Hoặc US EPA 552 2 xác minh sản phẩm phụ của quy trình khử trùng bằng chiết lỏng – lỏng cùng sắc ký kết khí với detector bắt giữ điện tử.

45

Clorofoc, Dibromoclorometan, Bromofoc, Bromodiclorometan, Dibromoaxetonitril, Dicloroaxetonitril, Tricloroaxetonitril, Cacbontetraclorua, 1,2 – Dibromo – 3 Cloropropan, Alachlor, Atrazine, Metolachlor, Simazine, Trifluralin, Methoxychlor,

– US EPA 551.1 – Revision 1.0, 1995 – khẳng định các thành phầm phụ khử trùng clo hóa, các dung môi clo hóa và thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ halogel hóa trong đồ uống Clorofoc, Dibromoclorometan, Bromofoc, Bromodiclorometan, Dibromoaxetonitril, Dicloroaxetonitril, Tricloroaxetonitril, Cacbontetraclorua, 1,2 – Dibromo – 3 Cloropropan, Alachlor, Atrazine, Metolachlor, Simazine, Trifluralin, Methoxychlor, Lindane, Hexacforobenzen, Heptaclo và heptaclo epoxit- Kỹ thuật tách lỏng-lỏng và sắc kí khí với đầu dò ECD

46

Focmaldehyt

– US EPA 556 – Revision 1.0, June 1998 – khẳng định các hợp hóa học cacbonyl trong nước uống: Focmaldehyt – kỹ thuật dẫn xuất Pentafluorobenzyl-hydroxylamine và sắc kí khí với đầu dò ECD

– Hoặc SMEWW 6252:2012: xác định các hợp chất carbonyl nội địa bằng phương thức sắc ký khí đầu dò ECO

47

Bromoform, Chloroform– US EPA 501.3: 1996, xác định Trihalomethanes trong nước uống bằng kỹ thuật sắc đẹp kí khí khối phổ quan sát chọn lọc ion (GC-MS-SIM)

48

Tổng hoạt độ phóng xạ α– TCVN 6053 : 2011 – Đo tổng hoạt độ phóng xạ anpha trong nước không mặn – cách thức nguồn dày.

-Hoặc SMEWW 7110B: 2017 – khẳng định tổng hoạt độ phóng xạ anpha với tổng hoạt độ phóng xạ bêta – phương pháp bay hơi.

-Hoặc TCVN 8879:2011 – Đo tổng hoạt động phóng xạ anpha và beta vào nước ko mặn – phương pháp lắng ứ nguồn mỏng./.

49

Tổng hoạt độ phóng xạ β

– TCVN 6219 : 2011 – Đo tổng hoạt độ phóng xạ beta vào nước ko mặn.

– Hoặc SMEWW 7110B: 2017 – khẳng định tổng hoạt độ phóng xạ anpha cùng tổng hoạt độ phóng xạ beta – phương thức bay hơi.

– Hoặc TCVN 8879:2011 – Đo tổng vận động phóng xạ anpha và beta vào nước ko mặn – phương pháp lắng ứ nguồn mỏng./.

Chấp nhấn các phương pháp có giới hạn định lượng cân xứng với ngưỡng giới hạn cho phép, độ đúng mực (bao có độ lặp với độ đúng) tương tự hoặc cao hơn.