sút 30.000 cho giao dịch trên 600.000 sút 50.000 cho deals trên 1.000.000 ( vận dụng cho giao dịch tiếp theo )
*
boni snow 1 C1255
*
boni snow 3 B0338
*
boni snow 6 N5000
*
boni snow 2 M5717
*
boni snow 4 V8767
*
boni snow 5 S7522
*
boni snow 7 U8536